СУРАЛЦАГЧИЙН ХУВИЙН ТӨЛӨВЛӨГӨӨ

Share Button

Суралцагчийн хувийн төлөвлөгөөний үлгэрчилсэн загварууд: 

Судалгааны магистрын хөтөлбөрт суралцагсад  Жишээ: 
Мэргэжлийн магистрын хөтөлбөрт суралцагсад    
Докторын хөтөлбөрт суралцагсад  Жишээ: 

СУРАЛЦАГЧИЙН ХУВИЙН ТӨЛӨВЛӨГӨӨ БОЛОВСРУУЛАХ, БАТЛУУЛАХ ЗААВРЫГ ТАТАХ 

Download (PDF, 1.33MB)