Суралцагчийн хувийн төлөвлөгөө

Share Button

Суралцагчийн хувийн төлөвлөгөөний үлгэрчилсэн загварууд: 

Судалгааны магистр, докторын хөтөлбөрт суралцагсад  

Мэргэжлийн магистрын хөтөлбөрт суралцагсад