Суралцагчийн хувийн төлөвлөгөө

Share Button

Суралцагчийн хувийн төлөвлөгөөний үлгэрчилсэн загварууд: 

Судалгааны магистрын хөтөлбөрт суралцагсад  Жишээ: 
Мэргэжлийн магистрын хөтөлбөрт суралцагсад    
Докторын хөтөлбөрт суралцагсад  Жишээ: