Сургалтын төлбөр

Share Button

2019-2020 оны хичээлийн жилийн ахисан түвшний сургалтын төлбөрийн хэмжээ

Сургууль Ангилал Хичээлтийн төрөл Нэг багц цагийн төлбөр
Бүрэлдэхүүн сургууль Магистр Судлах бүх төрлийн хичээл, эрдэм шинжилгээ, магистрын ажил 138,100
Доктор Судлах бүх төрлийн хичээл, эрдэм шинжилгээ 154,600
Докторын диссертаци 192,400
Орон нутгийн салбар сургууль Магистр Судлах бүх төрлийн хичээл, эрдэм шинжилгээ, магистрын ажил 113,500
Доктор Судлах бүх төрлийн хичээл, эрдэм шинжилгээ 143,000
Докторын диссертаци 192,400
Тайлбар: Магистрын бүх төрлийн хичээлд 500-699 индекстэй хичээл, эрдэм шинжилгээ, магистрын ажил, докторын хичээлд 700-899 индекстэй хичээл, эрдэм шинжилгээ, докторын диссертаци хамаарна.