Дүрэм журам

Share Button
# Нэр Батлагдсан огноо, тушаал Татах
1 Магистр докторын сургалт эрхлэх нийтлэг журам 2014.09.12 БШУ-ны сайдын тушаал №A/370 Татах
2 Докторын зэрэг хамгаалуулах зөвлөлийн дүрэм  

2021.03.18 БШУ-ны сайдын тушаал №A/92

Татах 
3 Докторын зэрэг хамгаалуулах зөвлөлийн бүрэлдэхүүн

2021.05.17 БШУ-ны сайдын тушаал №А/181

Татах
4 МУИС-ийн Сургалтын хөтөлбөрийн журам 2022.06.27 Захирлын тушаал №А/256 Татах 
5 МУИС-ийн Сургалтын үйл ажиллагааны журам 2022.06.27 Захирлын тушаал №А/256 Татах
6 МУИС-ийн Магистрант докторантыг туслахаар ажиллуулах журам 2019.08.20 Захирлын тушаал №А/342 Татах
7 МУИС-ийн Магистр, докторын хөтөлбөрт суралцагч элсүүлэх журам  2019.05.31 Захирлын тушаал №А/243 Татах
8 МУИС-д суралцагч шилжүүлэн суралцуулах журам  2021.12.06 Захирлын тушаал №А/367 Татах
9 МУИС-д Суралцагчдад тэтгэлэг олгох ерөнхий журам 

2021.07.09 Захирлын тушаал №A/171

Татах
10 МУИС-д Пост-Доктор ажиллуулах журам 

2019.08.19 Захирлын тушаал №A/341

Татах
11 МУИС-ийн Магистрант докторантыг туслахаар ажиллуулах журам

2019.08.20 Захирлын тушаал №A/342

Татах
12 МУИС-ийн Магистр, докторын судалгааны ажлын үр дүнг хүлээлгэн өгөх журам

2020.02.27 Захирлын тушаал №А/56

Татах
13 МУИС-д судалгааны лаборатори ажиллуулах журам

2020.08.26 Захирлын тушаал №А/204

Татах
14 МУИС-ийн Ахисан түвшний сургуулийн үйл ажиллагааг зохицуулах тухай

2020.08.28 Захирлын тушаал №А/206

Татах 
15

Магистр докторын судалгааны ажлын үр дүнг хүлээлгэн өгөх журам

2020.02.07 Захирлын тушаал №А/56 Татах
16 МУИС-ийн Магистрант докторантын эрдэм шинжилгээ, дадлагын ажлын багц цаг тооцоход баримтлах түр журам  2016.05.04 Захирлын тушаал №A/112 Татах
17 Ахисан түвшний сургуульд суралцагчдын эрдэм шинжилгээний ажлыг дэмжих тэтгэлгийн журам

2021.11.04 АТС-ийн Захирлын тушаал №Б/06

Татах
18 Ахисан түвшний суралцагчдын эрдэм шинжилгээний ажлын төрлүүдийг батлах тухай 

2022.11.09 АТС-ийн Захирлын тушаал №А/84 

 

Татах