Дүрэм журам

Share Button
# Нэр Батлагдсан огноо, тушаал Татах
1

Докторын зэрэг хамгаалуулах зөвлөлийн дүрэм 

/Жагсаалтын 15-т шинэчлэгдсэн дүрмийг харна уу/

2010.11.04 БСШУ-ны сайдын тушаал №492 Татах
2 Магистр докторын сургалт эрхлэх нийтлэг журам 2014.09.12 БШУ-ны сайдын тушаал №A/370 Татах
3 МУИС-ийн Сургалтын журам   2015.06.30 Захирлын тушаал №A/203 Татах
4

МУИС-ийн Докторын диссертацийн эх бэлтгэх, хэвлүүлэх, диссертаци, судалгааны үр дүнг хүлээлгэн өгөхөд баримтлах журам   

/Жагсаалтын 12-т шинэчлэгдсэн журмыг харна уу/

 2010.03.16 Захирлын тушаал №176 Татах
5 МУИС-ийн Магистрант докторантын эрдэм шинжилгээ, дадлагын ажлын багц цаг тооцоход баримтлах түр журам  2016.05.04 Захирлын тушаал №A/112 Татах
6 МУИС-ийн Магистрант докторантыг туслахаар ажиллуулах журам  2016.09.09 Захирлын тушаал №A/235 Татах
7 МУИС-ийн Магистр, докторын хөтөлбөрт суралцагч элсүүлэх журам  2017.12.28 Захирлын тушаал №A/410 Татах
8 МУИС-д суралцагч шилжүүлэн суралцуулах журам  2017.12.28 Захирлын тушаал №A/409 Татах
9 МУИС-д Суралцагчдад тэтгэлэг олгох ерөнхий журам 

2021.07.09 Захирлын тушаал №A/171

Татах
10 МУИС-д Пост-Доктор ажиллуулах журам 

2019.08.19 Захирлын тушаал №A/341

Татах
11 МУИС-ийн Магистрант докторантыг туслахаар ажиллуулах журам

2019.08.20 Захирлын тушаал №A/342

Татах
12 Магистр, докторын судалгааны ажлын үр дүнг хүлээлгэн өгөх журам

2020.02.27 Захирлын тушаал №А/56

Татах
13 МУИС-д судалгааны лаборатори ажиллуулах журам

2020.08.26 Захирлын тушаал №А/204

Татах
14 МУИС-ийн Ахисан түвшний сургуулийн үйл ажиллагааг зохицуулах тухай

2020.08.28 Захирлын тушаал №А/206

Татах 
15 Докторын зэрэг хамгаалуулах зөвлөлийн дүрэм  

2021.03.18 БШУ-ны сайдын тушаал №A/92

Татах 
16 Докторын зэрэг хамгаалуулах зөвлөлийн бүрэлдэхүүн

2021.05.17 БШУ-ны сайдын тушаал №А/181

Татах
17 Ахисан түвшний сургуульд суралцагчдын эрдэм шинжилгээний ажлыг дэмжих тэтгэлгийн журам

2021.11.04 АТС-ийн захирлын тушаал №Б/06

Татах