Судалгааны арга зүйн дизайн боловсруулах (тоон, чанарын, кэйсийн, зураглалын) жишээн дээр

Share Button

Магистрант, докторант оюутнууд та бүхний хүсэлтээр ШУС-БУС-ийн багш доктор Б.Сувданцэцэг багшийн 2015-09-23-ны өдрийн судалгааны семинарт танилцуулсан илтгэлийг багшийн зөвшөөрлөөр МУИС-ийн ТДС-ийн цахим хуудсанд байршуулж байна.

Сэдэв:

“Судалгааны арга зүйн дизайн боловсруулах (тоон, чанарын, кэйсийн, зураглалын) жишээн дээр”

Download (PDF, 2.24MB)

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *