2021-2022 оны хичээлийн жилд докторын дараах судлаач /пост-доктор/ ажиллуулах судалгааны сэдвийн санал хүлээн авна

Share Button

Төсөл, хөтөлбөр хэрэгжүүлж буй МУИС-ийн үндсэн орон тооны профессор, дэд профессор багш нар докторын дараах судлаач ажиллуулах хэрэгцээ, шаардлагаа тодорхойлон, боломжит судалгааны нарийвчилсан сэдвээ grad_research@num.edu.mn цахим хаягаар 2021.09.13-ны дотор ирүүлнэ үү. 

“МУИС-д пост-доктор ажиллуулах журам”-ын дагуу сэдвийг МУИС, АТС-ийн цахим хуудсаар зарлаж, сонгон шалгаруулалтыг зохион байгуулна.

Профессор багшийн нэр Бүрэлдэхүүн сургууль, тэнхим Пост-доктор ажиллуулах судалгааны сэдэв
     
     

Жич: Докторын дараах судлаач ажиллуулах хэрэгцээ, шаардлагаа тодорхойлон, хийх ажлын төлөвлөгөөг тусад нь хавсаргаж ирүүлнэ үү.

 

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *