0

ДОКТОРЫН ЗЭРЭГ ХАМГААЛНА

Монгол Улсын Их Сургуулийн докторант Болдбаатар овогтой Ариунбайгаль “Гуулин улсын судар Монгол-Солонгосын харилцааны түүхийн сурвалж болох нь (1270-1280 оны Монгол-Солонгосын харилцааны бичгийн жишээн дээр)” сэдвээр доктор (Ph.D)-ын зэрэг хамгаална. Хамгаалуулах зөвлөлийн хурал 2018 оны...